Regulamin

Regulamin schroniska dla zwierząt „Sianożęć”

§1
Zasady ogólne.
Dysponentem schroniska jest Urząd Miasta Suwałki a obsługę prowadzi firma DOGTOWN Bogusław Żukowski. W naszym schronisku działają 2 grupy wolontariuszy. Każda grupa ma swoich opiekunów.

§2
Podstawowe zadania schroniska.
Przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt.
Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania, zgodnych z ich podstawowymi potrzebami.
Zabezpieczenie weterynaryjne przyjętych i przetrzymywanych zwierząt.
Przekazywanie ze schroniska zwierząt do adopcji.
Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w celu zwiększenia adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska.

§3
Przyjmowanie psów do schroniska.
Bezdomne zwierzęta przyjmowane są do schroniska od jednostek administracyjnych mających zawarte umowy z właścicielem schroniska na ich przyjęcie. Bezdomne zwierzęta z terenu miasta Suwałk przyjmowane są za pośrednictwem Straży Miejskiej.
Przyjmowane zwierzęta podlegają oględzinom i opisowi w ich indywidualnych kartotekach ewidencyjnych.
Zwierzęta nowo przyjęte do schroniska są przetrzymywane w oddzielnych pomieszczeniach celem obserwacji i 15-dniowej kwarantanny.

§4
Przetrzymywanie zwierząt i ich adopcja.
. Przekazane do schroniska zwierzęta podlegają dezynsekcji i szczepieniu.
. Zwierzęta w schronisku mają zapewnione pomieszczenia i żywienie zgodne ze stosownymi przepisami w tym zakresie.
. Właściciel, którego zwierzę znalazło się w schronisku, ma prawo do jego odbioru pod warunkiem potwierdzenia, iż jest jego właścicielem.
. Zwierzęta nieodebrane ze schroniska w terminie 15 dni od dnia ich dostarczenia przeznaczone są do adopcji.
. Schronisko oddaje zwierzęta do adopcji po ich zaszczepieniu i trwałym oznakowaniu.
. Zwierzęta przetrzymywane w schronisku podlegają opiece weterynaryjnej.
. Zwierzęta wydawane są do adopcji po uprzednim wysterylizowaniu/ wykastrowaniu w Schronisku.
. Zwierzęta mogą być wydane do adopcji bez zabiegu, o którym mowa powyżej (sterylizacji / kastracji) pod warunkiem zobowiązania się właściciela
do zgłoszenia się na zabieg w terminie późniejszym wskazanym przez Schronisko.
. Zwierzęta ze schroniska nie są przekazywane do adopcji:
a) dzieciom i młodzieży do lat 18 bez opiekuna;
b) osobom nieposiadającym warunków do ich przyjęcia;
c) osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu;
d) osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami
. Schronisko nie odpowiada za wypadki losowe (choroba, śmierć itp.) powstałe w schronisku z przyczyn nieleżących po stronie właściciela.

§5
Przepisy porządkowe.
Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, adopcja od 10:00 do 15:00, w szczególnych przypadkach również poza wyżej wskazanymi godzinami.
Wstęp na teren schroniska osobom nietrzeźwym jest zabroniony.
Interesantowi i osobom odwiedzającym schronisko zabrania się:
a) zbliżania się do zwierząt bez asysty obsługi;
b) dokarmiania zwierząt własną karmą;
c) drażnienia zwierząt.
Osoby traktujące swój pobyt w schronisku kontrolnie winne posiadać stosowne upoważnienia do kontroli (pełnomocnictwo jednostek administracyjnych
uprawnionych do kontroli schroniska wynikające ze stosownych przepisów).

§6
Postanowienia końcowe.
1. Za przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest właściciel.
2. Regulamin obowiązuje na terenie schroniska.
3. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
4. Od chwili ogłoszenia niniejszego regulaminu, traci moc dotychczasowy regulamin schroniska.